agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Concurs de trasllat obert i permanent (Edició 2020)
Publicat el 27 de setembre de 2021

Avui la Directora Gerent de l’ICS ha publicat al DOGC, mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/2850/2021, de 22 de setembre, la relació d’adjudicació de la convocatòria única del concurs trasllat obert i permanent Edició 2020 – PRIMERA.

Respecte el cessament i la presa de possessió hi han 3 casos diferenciats:

 • Les persones aspirants que obtinguin una nova destinació i estiguin en situació d’actiu:
  • Primer.- Hauran de cessar en el lloc que ocupen dins dels tres dies hàbils següents, és a dir, fins al 30 de setembre inclòs.
  • Segon.- El termini per fer la presa de possessió en la nova destinació i la incorporació efectiva a la nova destinació s’haurà de fer d’acord amb el que estableix l’article 75 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de provisió dels llocs treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya:
   • Si no us implica cap canvi de localitat de residència, s’ha de prendre possessió en 2 dies hàbils, a partir de l’endemà al dia del cessament.
   • Si us implica canvi de localitat de residència, fet que haureu d’acreditar, disposareu de 15 dies hàbils, a partir de l’endemà al dia del cessament, termini que podria ser prorrogat de forma excepcional si concorren circumstàncies degudament motivades com  a  màxim per 15 dies més.
 • En cas que l’adjudicació comporti el reingrés al servei actiu:
  • Únicament hauran de prendre possessió en el termini d’un mes a partir de la publicació, és a dir, fins al 27 d’octubre de 2021.
 • Quan es derivi un canvi en el servei de salut de destinació:
  • Primer.- Les persones aspirants hauran de cessar en el lloc que ocupen dins dels tres dies hàbils següents, és a dir, fins al 30 de setembre inclòs.
  • Segon.- Haureu de prendre possessió en el termini d’un mes des del dia del cessament en la destinació anterior.

Nota: Als efectes del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de provisió dels llocs treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya:

 1. El  termini de la presa de possessió es considerarà a tots  els  efectes com de servei actiu, llevat dels casos de reingrés  al  servei actiu des d’una situació administrativa que no comporti reserva del lloc de treball i destinació.
 2. Localitat: Als efectes d’aquest Reglament els termes de localitat i de municipi  són sinònims. No obstant això, també es consideren la  mateixa  localitat  els municipis els nuclis urbans dels quals  estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques  o  similars  i  que  disposin  de  serveis de transports urbans col·lectius comuns.

Respecte els efectes de la no incorporació a la nova destinació adjudicada:

 • La persona aspirant amb nomenament a l’Institut Català de la Salut que no s’incorpori a la nova destinació adjudicada serà declarada d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • En el supòsit que la persona aspirant d’un altre servei de salut no s’incorpori dins del termini establert a la nova destinació obtinguda mitjançant la seva participació en el concurs de trasllat, l’Institut Català de la Salut comunicarà el fet al servei de salut d’origen de la persona interessada als efectes previstos a l’article 37.5 de la llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

Respecte l’àmbit i l’adscripció del nou nomenament

La persona aspirant que hagi obtingut una nova destinació tindrà un nou nomenament en l’àmbit de la gerència territorial a la qual hagi optat, sense perjudici de la seva adscripció a un determinat servei d’atenció primària o centre hospitalari

Important: Contra la diligència, que sí esgota la via administrativa, les persones interessades podeu interposar recurs de reposició davant la directora gerent de l’Institut Català de la Salut fins al pròxim 28 d’octubre de 2021, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del 28 de setembre de 2021.

Origen de la informació: Intersindical

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!