Estatuts del sindicat

El sindicat Unió d'Infermeres de Catalunya neix de la necessitat d’omplir un espai sense implementar en l’actual món de la representació sindical de les infermeres i infermers de Catalunya, la defensa d'aquesta professió sense interferir possibles conflictes d'interessos amb altres professions sanitàries. 

 

Estatuts

PREÀMBUL

El sindicat Unió d'Infermeres de Catalunya (UIdC) neix de la necessitat d’omplir un espai sense implementar en l’actual món de la representació sindical de les infermeres i infermers de Catalunya, la defensa d'aquesta professió sense interferir possibles conflictes d'interessos amb altres professions sanitàries. 

En un sistema sanitari tan complex com el català, variable i multidisciplinari, les infermeres i infermers son i han de ser els garants del model de salut que la ciutadania necessita: modern, equitatiu, just, proporcional, amb capacitat per adaptar-se als canvis constants i noves dinàmiques econòmiques, polítiques, socials i culturals on  la sostenibilitat del sistema de salut, junt amb la defensa dels drets humans -col·lectius i individuals- ha de ser el pilar  de sustentació, amb la integració  en totes les esferes del concepte de salut no fragmentada.  

 

Perquè ara aquest sindicat? 

Les necessitats i demandes canviants de la societat fa necessari la implicació i lideratge de les infermeres per superar grans reptes i desafiaments com son: els canvis en el perfil demogràfic, cultural i epidemiològic, una població cada vegada més envellida, l'augment de la dependència, de les malalties cròniques i de les desigualtats socials. 

Les infermeres estem més preparades que mai per liderar i canviar el model d'atenció social i sanitari actual cap a un model biopsicosocial, amb una orientació salutogènica, centrada en la persona, en la família i en la comunitat, advocant per una atenció integrada i integral, continuada i longitudinal, equitativa i eficient. 

Però, malgrat el nivell formatiu i professional de les infermeres, i de ser la professió més ben valorada i reconeguda per la població, no som visibilitzades ni reconegudes a nivell professional, laboral, econòmic ni polític per les empreses ni per les institucions. 

A més, cal ressaltar l'impacte de la crisi econòmica en la professió infermera. Durant les èpoques econòmiques i polítiques difícils, hem estat compromeses amb el manteniment del sistema de salut i de la protecció del benestar de les persones, famílies i comunitats en detriment dels nostres drets laborals i professionals. 

Per tot això, per donar resposta a les necessitats actuals i futures les infermeres, no podem seguir sent invisibilitzades, oblidades i maltractades. Són necessàries transformacions estructurals i organitzatives en les condicions laborals, econòmiques i socials de les infermeres. 

El sindicat Unió d'Infermeres de Catalunya aspira a convertir-se en la veu ferma, professional, creïble i respectada per les infermeres, institucions i la societat de Catalunya. 

Emprarem amb coneixements, valors i coratge la veu col·lectiva de les infermeres per: 

 • Protegir i promoure la salut, el benestar social, econòmic i laboral de les infermeres, vetllant per les necessitats i interessos reals de les mateixes. 
 • Defensar i promoure la justícia social, la igualtat, l'equitat, els drets humans i el dret a l'atenció a la salut universal i segura per a tothom. 
 • Fomentar la innovació infermera, l'adquisició de nous rols professionals i la promoció del lideratge dins de les organitzacions. 
 • Fomentar la unió en la professió infermera a través de la cooperació, la col·laboració, la comunicació i el respecte mutu. 
 • Oferir serveis de qualitat en quatre dominis: pràctica clínica, recerca, docència i gestió. 
 • Promoure llocs de treball saludables i segurs per a les infermeres i per a la comunitat. 
 • Cooperar amb altres organitzacions infermeres per promoure i defensar l'avanç i interessos de la professió infermera. 
 • Pressionar les organitzacions competents per reconèixer les habilitats, coneixements i actituds de les infermeres i el seu impacte en el sistema de salut i en la societat. 

 

Defensem la via sindical com a instrument per avançar de manera més eficaç en la resolució dels conflictes laborals, socials , econòmics i polítics.  

Reconeixem com a millor opció per aconseguir aquests objectius, la defensa del dret a l’autodeterminació com a via per solucionar democràticament els conflictes que afecten al conjunt de la ciutadania i com a únic garant de la plena sobirania de les treballadores i treballadors, en tant que ciutadans dels Països Catalans.

TÍTOL I - DENOMINACIÓ, DOMICILI, ORGANITZACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL, DURADA.

ARTICLE 1 - D’acord amb el que disposa la Llei 11/85 de 2 d’agost, que regula el dret d’associació sindical, el sindicat Unió d'Infermeres de Catalunya (UIdC) és una organització sindical, sense ànim de lucre, que assumeix la representació i la defensa dels interessos laborals, professionals i socials de les infermeres i infermers de Catalunya o que exerceixin en l’àmbit territorial català. La durada serà indefinida. 

És defineix com un sindicat democràtic, professional i independent, que es regeix pels principis del sufragi universal, directe i secret. 

ARTICLE 2 - El sindicat fixa el seu domicili al carrer Pallars, 193 de 08005 Barcelona. Aquest domicili podrà canviar-se previ acord adoptat per la Junta de Govern que també podrà acordar en tot moment establir les delegacions i les representacions que consideri més convenients. 

ARTICLE 3 - L’àmbit del sindicat Unió d'Infermeres de Catalunya serà el corresponent al territori nacional de Catalunya i podran afiliar-s’hi els diplomats i graduades en Infermeria que vulguin, prèvia sol·licitud i admissió. El sindicat podrà integrar-se, federar-se o confederar-se en organitzacions sindicals o professionals d’objectius similars als seus. 

ARTICLE 4 - El sindicat accepta i fa seus els principis del International Council of Nurses (ICN) i el Codi d’Ètica de les Infermeres i Infermers de Catalunya del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya que reconeixen i declaren els drets i les obligacions de les infermeres i infermers vers a les persones que atenem i a la societat. 

TÍTOL II - OBJECTIUS I PRINCIPIS DEL SINDICAT.

ARTICLE 5 - Són objectius d'aquest sindicat: 

a. Defensar els interessos laborals, professionals i socials dels seus afiliats i de les infermeres i infermers de Catalunya, dins de la promoció de la millora de les condicions de treball del col·lectiu que representa. 

b. Representar col·lectivament i individual tots i cadascun dels seus afiliats en la consecució dels objectius que li són propis en qualsevol àmbit i davant l'Administració i els Tribunals en la forma regulada legalment. 

c. Promoure, coordinar i col·laborar en qualsevol acció dirigida a estudiar i resoldre els problemes que es relacionin amb un millor coneixement i professionalització de la infermeria, amb l’objectiu de millorar l'organització i prestació de l’assistència sanitària. 

d. Participar en els òrgans de gestió i govern de l'Administració i de les empreses sanitàries amb les facultats legalment atribuïdes als sindicats més representatius promovent, en tot moment, la implicació de les infermeres i infermers en la presa de decisions basades en la cooperació i el diàleg, així com en la seva participació en la gestió sanitària. 

e. Constituir seccions sindicals, exercir l'activitat sindical en l'empresa i entitats públiques i privades i fora d'aquestes, declarar el conflicte col·lectiu o la vaga o desistir-ne i exercir la negociació col·lectiva de les condicions de treball. 

f. Aconseguir l'establiment de condicions de treball dignes mitjançant l'aplicació de jornades laborals i llocs de treball que preservin la salut i la seguretat de les infermeres i infermers, així com la conciliació de la seva vida laboral i familiar, adoptant polítiques expresses d'igualtat i no discriminació als centres de treball i a les relacions laborals. 

g. Promoure la formació professional i social de les infermeres i infermers i la seva plena ocupació i estabilitat laboral en el sector, afavorint el desenvolupament professional únic per a tots els facultatius del sector sanitari català. 

h. Assolir que tots els professionals disposin d’un marc de relació professional i laboral únic que promogui el manteniment de la qualitat assistencial i que equipari les condicions laborals de la sanitat de Catalunya amb el de la sanitat europea, vetllant perquè les seves retribucions estiguin a l’altura de la responsabilitat que comporta l’exercici de la professió. 

i. I, en general, totes les activitats necessàries o connexes per a un millor compliment dels fins exposats. 

 

ARTICLE 6 - Infermeres de Catalunya actuarà d’acord amb els valors i principis següents: 

a. El sindicat s’ha de posar al servei de les treballadores i dels treballadors de forma conjunta, organitzada, democràtica, lliure i autònoma per a la defensa dels seus drets laborals, socioeconòmics i nacionals amb la finalitat de transformar l’actual estructura social en una altra de realment justa, lliure i solidària. 

b. L’activitat sindical ha de tenir com a objectiu l’eliminació de tota situació de privilegi i/o domini d’uns individus i/o col·lectius sobre d’altres, el ple desenvolupament integral de les persones i l’assoliment de respostes adequades a les seves justes necessitats. 

c. Els interessos col·lectius han d’estar per damunt dels de qualsevol minoria professional o econòmicament privilegiada. Cal una major participació de les treballadores i dels treballadors en les decisions socioeconòmiques, tant a nivell d’empresa com de tota la societat. 

d. El sindicat és un instrument de lluita contra els abusos de poder i la vaga una de les eines necessàries per a la defensa dels interessos de les treballadores i dels treballadors. 

e. El diàleg i la decisió de la majoria dels afiliats del sindicat, amb respecte a les opinions minoritàries, la defensa de la diversitat i la llibertat d’associació tenen una importància cabdal en la lluita per l’assoliment de les finalitats de l’organització. 

f. La unitat d’acció entre les diferents forces sindicals és un valor que cal potenciar per augmentar l’efectivitat de la defensa dels interessos col·lectius de les treballadores i treballadors. 

g. Reconeixem i assumim com a propi el dret d’Els Països Catalans a la seva autodeterminació com a poble com a eina per a la transformació social que mereixem, com a ciutadans i ciutadanes i com a treballadors i treballadores. 

h. La igualtat d’oportunitats, de drets i de deures entre dones i homes i entre totes les persones ha de ser un dels objectius principals de la nostra acció sindical. 

i. La llengua catalana és la pròpia de la nació catalana i un dels principals béns culturals de la nostra Nació. Integrarem la seva defensa, promoció i normalització en totes les accions de qualsevol mena que dugui a terme Infermeres de Catalunya. 

j. La millora del medi ambient reduint la petjada ecològica. Cal reclamar la seva protecció com una de les accions prioritàries dels poders públics i empreses privades, i tenir-la com a objectiu transversal en totes les accions del sindicat. 

k. La independència de qualsevol grup de pressió, sigui social, econòmic, polític o cultural, ha de ser un tret indiscutible i irrenunciable de l’acció del sindicat. 

l. La discriminació, sigui per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra consideració personal i social, és una pràctica inadmissible contra la qual ha de lluitar qualsevol organització plural i democràtica. 

m. La societat civil ha de tenir un paper més que actiu en la determinació de les condicions en què vol viure i treballar, i avançar cap a una vertadera democràcia participativa. 

n. El desenvolupament de la formació dels treballadors i treballadores, el foment de l’estudi i la investigació per a una millor activitat sindical. 

o. La pràctica de l’ajuda mútua i de la solidaritat entre treballadors i treballadores, així com la defensa i la reivindicació dels seus interessos laborals, socials, econòmics i nacionals immediats. 

p. Cal que assolim el compromís per treballar en la construcció d’un món de pobles lliures i solidaris, en què la força de les treballadores i els treballadors transformi les actuals estructures dels estats. Tenim i assolim el compromís de participar en la vertebració d’un sindicalisme de transformació social. 

TÍTOL III - DELS MEMBRES DEL SINDICAT. DRETS I DEURES DE LES AFILIADES I DELS AFILIATS.

ARTICLE 7- Adquisició de la condició d’afiliada. 

Podran adquirir la condició d’afiliada del sindicat totes les persones que, exercint, havent exercit, o amb vocació d’exercir per la seva formació la professió d’infermeria per compte aliè a Catalunya, sol·licitin la seva afiliació a través dels formularis establerts a tal efecte, i no incorrin en cap de les causes d’expulsió previstes als presents estatuts. 

Dites peticions seran tramitades per l’òrgan competent, que l’admetrà si es compleixen tots els requisits. 

Quan s’admet la sol·licitud, el sol·licitant es considera membre de ple dret i gaudeix des d'aquest moment de tots els drets i serveis del sindicat, conforme als períodes de carència que, en el seu cas, s’estableixin, i adquireix el compromís d'assumir tots els deures assenyalats en els presents estatuts. 

Totes les persones afiliades al corrent de les seves obligacions estatutàries tindran dret a disposar de l’empara i dels serveis del sindicat, i a exercitar els drets que es reconeixen en aquests estatuts. 

ARTICLE 8 - Seran motius per perdre la condició d’afiliada: 

 1. La sol·licitud de baixa adreçada al sindicat per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva voluntat. 
 2. L'expulsió per qualsevol de les causes determinades en el règim disciplinari. 
 3. Per incompliment dels estatuts vigents o dels acords presos pels òrgans de govern i direcció. 
 4. Per actuacions o manifestacions que afectin negativament la imatge pública i el prestigi del sindicat. 
 5. Serà motiu d’expulsió de la afiliació la condemna judicial ferma per pràctica repressiva i coercitiva de les llibertats sindicals individuals i col·lectives o qualsevol altra conducta delictiva manifestament contrària als objectius o als valors del sindicat. 
 6. La manca de pagament de les quotes d’afiliació que correspongui a un període trimestral o superior. La decisió de pèrdua de la condició d’afiliat la prendrà el Consell Executiu del Sindicat si, després d’advertir la persona deutora per mitjà que deixi constància, aquesta no regularitza la seva situació dins dels trenta dies següents al requeriment. 
 7. Per defunció. 

 

La persona que hagi estat donat de baixa per falta de pagament de les quotes i que, transcorregut un temps, sol·liciti el seu reingrés al sindicat, haurà de pagar, abans de ser readmesa al sindicat, totes les quotes impagades fins al moment de ser  donada de baixa. 

La baixa en la condició d’afiliada suposarà sense més el cessament en els càrrecs o responsabilitats que tingués en qualsevol organització o estructura d’Infermeres de Catalunya o que ocupés a designació o proposta del sindicat. Aquestes persones perdran, a partir d’aquest moment, el dret a l’ús dels serveis del sindicat, així com qualsevol altre dret o avantatge que es deriven d’aquesta situació. 

Les altes i baixes es faran constar en el Registre d’afiliades que mantindrà la secretària d'organització. 

ARTICLE 9 -  La incorporació al sindicat comportarà l'exercici dels drets i el compliment dels deures continguts en aquests estatuts. 

a. Són drets de les persones afiliades al sindicat: 

 1. Postular-se per a formar part de les candidatures d'Unió d’Infermeres de Catalunya dels òrgans de representació dels treballadors i de les treballadores de l’empresa, que quedaran definitivament configurades per la decisió democràtica de la secció sindical corresponent.  
 2. Postular-se per a formar part de les candidatures als càrrecs i òrgans del sindicat, d’acord amb el que s’estableix en els Estatuts i reglaments de desenvolupament. Es requerirà dos anys d’antiguitat d’afiliació al moment de produir-se la convocatòria per a l’elecció dels òrgans de govern. Per a la resta de càrrecs o òrgans es requerirà una antiguitat d’afiliació de sis mesos. El requisit d’antiguitat no serà exigible per a la primera elecció que s’organitzi per a cada càrrec o òrgan del sindicat. 
 3. Informar i estar informats sobre l'actuació i el funcionament del sindicat. 
 4. Expressar lliurement les seves opinions, dins de les normes de respecte a les persones i a les seves idees; formular propostes als seus representants. 
 5. A assistir amb veu i vot a les assemblees que convoqui el sindicat. 
 6. A rebre les publicacions i la formació que l’organització elabori. 
 7. Utilitzar els serveis tècnics de protecció i d’assessorament de caràcter professional, econòmic, formatiu i sindical. 
 8. Instar el sindicat perquè interposi les accions i els recursos oportuns en defensa dels seus interessos laborals i professionals, la representació dels quals té encomanada. 
 9. Participar activament en tot el que es relacioni amb la defensa dels seus interessos socials, laborals i professionals, personals i col·lectius, a través de les estructures del sindicat. 
 10. A la confidencialitat de les dades personals, que només s’utilitzaran amb finalitats sindicals.  
 11. A participar, i tenir veu i vot en els òrgans dels que formin part. 

 

b. Són deures de les persones afiliades al sindicat: 

 1. Complir els estatuts i els reglaments del sindicat i els acords, els convenis i les resolucions vàlidament acordats pels seus òrgans de govern. 
 2. Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en les activitats del sindicat. 
 3. Exercir la representació sindical o dels electors en els òrgans de representació per als quals hagin estat elegits. 
 4. Respectar les opinions de qualsevol membre del sindicat i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l'acció sindical. 
 5. Observar un comportament acord amb els principis, valors, objectius i fins defensats per Unió d'Infermeres de Catalunya. 
 6. Satisfer les quotes d’afiliació que s'estableixin per part dels òrgans de govern per contribuir a sostenir econòmicament el sindicat. 
 7. Informar el sindicat sobre totes les qüestions de caràcter sindical produïdes en el seu lloc de treball. 
 8. Guardar confidencialitat dels acords que s’adoptin, menys aquells que el propi òrgan decideixi fer públics i no fer ús en benefici personal de les dades i acords del sindicat. 
 9. Comunicar i mantenir actualitzades les dades d’afiliació vigents en cada moment mitjançant els canals telemàtics o mitjançant contacte directe amb la secretària del sindicat. 
   

ARTICLE 10 -  Per assolir els seus objectius, el sindicat s’estructurarà en els òrgans de govern, de gestió i/o acció sindical següents: 

 • L’Assemblea d’Afiliades. 
 • La Junta de Govern (que integrarà la Presidenta, la Vicepresidenta, la Secretària d'organització i la Secretària de finances). 
 • Les Seccions Sectorials.  
 • Les Seccions Territorials (dins de cada sector es podran constituir seccions territorials per regions sanitàries). 
 • El Comitè de Coordinació Sectorial.  
 • Les Seccions Sindicals a les empreses i institucions.  
TÍTOL IV - ÒRGANS DE GOVERN.

ARTICLE 11 - L'Assemblea d'Afiliades, la Junta de Govern i la Presidenta són els òrgans de govern de l'associació que exerceixen la representació, la gestió i l'administració de l'entitat de conformitat amb aquests Estatuts. Les persones que regeixen el sindicat s’elegeixen mitjançant sufragi lliure, directe i secret. 

CAPÍTOL I. L’Assemblea d'Afiliades. 

ARTICLE 12 - L'Assemblea d’Afiliades es constitueix amb totes les persones afiliades  de ple dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament: cada membre té dret a un sol vot. 

ARTICLE 13 - L'Assemblea d'Afiliades, vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà del sindicat i dels acords que s'hi adopten, de conformitat amb els estatuts, que són obligatoris per a totes les persones afiliades. 

ARTICLE 14 - Les Assemblees d’Afiliades poden ser ordinàries i extraordinàries. 

L'Assemblea d'Afiliades ordinària s’ha de reunir almenys un cop l'any, per aprovar el pla general d'actuació de l'associació, examinar la gestió de la Junta de Govern, aprovar, si és convenient, els pressupostos anuals d'ingressos i de despeses i l'estat de comptes corresponent a l'any anterior i, si escau estatutàriament, elegir la Junta de Govern del sindicat. 

ARTICLE 15 - L'Assemblea d'Afiliades es reuneix en sessió extraordinària quan ho decideix la Presidenta,  la  Junta  de Govern o quan  ho sol·licita una cinquena part de les persones afiliades mitjançant un escrit dirigit a la Junta de Govern, que inclogui una proposta d’ordre del dia. 

ARTICLE 16 - La Junta de Govern a través de la secretària d’organització convoca les assemblees generals ordinàries i extraordinàries, mitjançant una notificació personal i escrita que dirigeix a totes les persones afiliades. 

En la convocatòria, que s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data assenyalada tant per a les ordinàries com per a les extraordinàries, hi ha de constar l'ordre del dia (que ha d’incloure el lloc, la data i l'hora en què té lloc l'assemblea) i els assumptes que s’hi han de tractar com a proposta de la Junta de Govern. També pot consignar-se, si escau, la data i l’hora en què tindrà lloc la reunió en segona convocatòria. 

Els assistents podran proposar per escrit dirigit a la Junta de Govern i amb tres dies naturals d’anticipació a la data assenyalada per a la celebració de l’Assemblea d'Afiliades, aquelles qüestions per a les que s’hagi d’adoptar un acord o decisió per part de l’assemblea. Dites propostes seran tractades per l’assemblea abans del torn de precs i preguntes. 

ARTICLE 17 - L'Assemblea d'Afiliades queda vàlidament constituïda,  en  primera  convocatòria, quan  hi  assisteix  la majoria simple dels membres afiliats al dia que s’hagi de celebrar l’assemblea i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'assistents. 

ARTICLE 18 - La presidència de totes les assemblees generals correspon a la Presidenta del sindicat i hi actua com a secretari/ària de totes les assemblees d’afiliades la secretària d’organització de la Junta de Govern. 

Els acords que adopta l'Assemblea d'Afiliades es prenen per majoria simple dels assistents, llevat dels casos de modificació d'estatuts, fusió o dissolució, censura o revocació dels òrgans de govern, en què cal una majoria absoluta dels assistents, sempre i quan hi assisteixi a l’Assemblea d'Afiliades un 10%, com mínim, de les afiliades. 

La modalitat de les votacions és un criteri de la mateixa Assemblea. La decisió sobre la modalitat de votació es decidirà mitjançant votació secreta si així ho demana alguna de les persones assistents. 

Cada afiliada que estigui al corrent del pagament de les quotes té dret a un vot. 

ARTICLE 19 - Són funcions i competències de l'Assemblea d'Afiliades: 

 a. Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l'associació i de les persones afiliades. 

b. Aprovar els programes i els plans d'actuació. 

c. Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta de Govern del president/a de l'associació. 

d. Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva. 

e. Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer les afiliades, d'acord amb les propostes que elabori la Junta de Govern que tindran plena vigència fins a l’aprovació per assemblea. 

f. Aprovar l'estat de comptes i els pressupostos de l'associació. 

g. Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l'associació. 

h. Acordar la fusió i la dissolució de l'associació. 

i. Aprovar els actes de disposició sobre els bens immobles titularitat o propietat del sindicat. 

 

ARTICLE 20 -  S’ha d’estendre una acta de totes les reunions que reflecteixi els acords adoptats. Les actes les ha de signar el president/a i el secretari/ària  d’organització, així com dos assistents. Les actes s'aproven en la mateixa sessió, i el secretari/ària pot emetre certificacions sobre  els  acords  específics que s'hagin adoptat. 

 

CAPÍTOL II. La Junta de Govern. 

ARTICLE 21 - La Junta de Govern és l’òrgan de govern ordinari d'Unió d’Infermeres de Catalunya i està format per la Presidenta, la Vicepresidenta, la secretària d'organització i  la secretària de finances.  

Els membres de la Junta de Govern tindran incompatibilitat amb càrrecs de direcció i de gestió de partits polítics o de les administracions públiques, a excepció de càrrecs de col·legis professionals o d’associacions professionals. 

Les seves decisions es prendran per majoria simple dels assistents. Qui actuï com a Presidenta té vot de qualitat en cas d’empat.  

ARTICLE 22 - La Junta de Govern es reunirà com a mínim cada tres mesos o quan ho decideixi la presidenta, o quan ho sol·licitin dos dels seus components. La presidència de la Junta de Govern correspondrà a la Presidenta del sindicat i, en la seva absència, a la Vicepresidenta. Actuarà com a secretària d’actes, la secretària d'organització. 

Les reunions seran convocades per la secretària d'organització amb l'aprovació de la Presidenta, per escrit, amb una antelació mínima de cinc dies naturals, amb un ordre del dia dels assumptes a tractar, adjuntant l’esborrany de l’acta de la reunió anterior. L'ordre del dia serà establert per la secretària d'organització amb l'autorització de la Presidenta. En aquest ordre del dia s'hauran d'incloure els assumptes que, amb una antelació mínima de dos dies previs a la convocatòria, siguin exposats per qualsevol membre de la Junta de Govern. Si no poden ser inclosos per raons de temps, ho hauran de ser en l'ordre del dia de la reunió següent. 

Per raons d'urgència, es podran tractar temes no inclosos en l'ordre del dia si la majoria ho acorda en iniciar-se la reunió. 

Es considerarà la Junta de Govern vàlidament constituïda quan estiguin presents el president i la secretària d'organització, o les persones que els substitueixin, i hi assisteixin un mínim de tres membres. 

S'estendrà acta de la reunió que, una vegada aprovada en la següent reunió, serà signada per la Presidenta i per la secretària d’organització. Els acords presos a la Junta de Govern vinculen tots els òrgans unipersonals del sindicat. 

La Junta de Govern podrà convidar a participar a les seves reunions a les portaveus o representants de cada una de les Seccions Sectorials o Territorials, les quals tindran veu però no vot. 

ARTICLE 23 - La Junta de Govern tindrà les següents funcions i competències: 

a) Fixar i executar les directrius i les estratègies de la política sindical, econòmica i organitzativa sobre la base dels acords adoptats en l'Assemblea d'Afiliades.

b) Establir el marc general de les relacions amb altres organitzacions i establir les condicions necessàries per fer pactes i coalicions en els temes que s'acordin en el l'Assemblea d'Afiliades.

c) Procurar i vigilar que les actuacions dels membres del sindicat, especialment els que ostentin càrrecs representatius, de gestió o col·laborin com a alliberats en el sindicat, compleixin les obligacions que dimanen d’aquests estatuts, i s'atinguin a les més estrictes normes d'ètica professional i personal. 

Si s'observés alguna desviació en aquests temes, ho comunicarà al Comitè Disciplinari a fi que emeti el corresponent informe, procedint la Junta de Govern a adoptar la resolució disciplinària que correspongui. En dita resolució la Vicepresidenta no votarà atesa la seva condició de membre del Comitè Disciplinari. 

d) Controlar regularment l’ús de les hores sindicals.

e) Promoure programes i activitats dirigides a millorar l'acció i la formació sindical.

f) Promoure els mecanismes de coordinació i de control per a l'aplicació de les directrius i les normes del sindicat en tots els seus nivells.

g) Crear el reglament de règim intern de funcionament del sindicat.

h) Aprovar la proposta de vaga o invocació de conflicte col·lectiu laboral.

i) En general, tots aquells assumptes que la Junta de Govern estimi necessari, sigui per pròpia iniciativa o sigui per petició de qualsevol membre de ple dret.

j) Qualsevol altre assumpte que resulti del compliment d’aquests estatuts.

 

Totes les resolucions de la Junta de Govern obliguen a tots els càrrecs del sindicat. 

 

CAPÍTOL III. Els òrgans unipersonals. 

ARTICLE 24 - Els òrgans unipersonals són: 

 • La Presidenta 
 • La Vicepresidenta 
 • La secretària d’organització 
 • La secretària de finances 

 

Els òrgans unipersonals seran escollits, en candidatura tancada i completa, en Assemblea d'Afiliades per votació de totes les persones afiliades. Les candidatures hauran d’integrar tantes persones designades com membres de la Junta de Govern siguin requerits, més quatre persones en qualitat de suplents per tal de cobrir les baixes que es puguin produir durant el mandat en curs. 

 

ARTICLE 25 - La Presidenta del sindicat. 

La Presidenta és la persona encarregada del compliment de les directius dictades per l’Assemblea d'Afiliades. Actua per delegació de l’Assemblea d'Afiliades. Resta vinculada a les decisions de la Junta de Govern. 

A la Presidenta del sindicat li competirà presidir: 

 • L'Assemblea d'Afiliades. 
 • La Junta de Govern. 
 • El Comitè de Coordinació Sectorial. 
 • Qualsevol altra reunió  que  es  faci  al  sindicat,  menys  la del Comitè Disciplinari. 

En cas d'absència, serà substituïda  per la Vicepresidenta. 

A la Presidenta del sindicat, li competeixen les següents funcions: 

 1. Les delegades per la Junta de Govern i l’Assemblea d’Afiliades. 
 2. Autoritzar les convocatòries. 
 3. Complir les disposicions estatutàries, els reglaments i els acords. 
 4. Tindrà la plena representació del sindicat per autoritzar, en nom d’aquest tota mena de documents, previ coneixement i aprovació de la Junta de Govern. 
 5. Donar el vistiplau als documents signats per la secretària d'organització. 
 6. Vetllar per la coordinació de la gestió i competències dels diferents òrgans unipersonals del sindicat i, en cas de conflicte d’atribucions o de criteris, arbitrar en la seva solució conforme a les disposicions d’aquest estatut. 
 7. Representar el sindicat en tots els actes que es relacionin amb aquest, davant organismes judicials, davant les dependències i les oficines de l'administració i davant de terceres persones. Estarà facultada per gestionar i per defensar els interessos del sindicat davant de les autoritats administratives, jutjats i tribunals de qualsevol tipus (jurisdicció laboral, jurisdicció administrativa...), i podrà atorgar els corresponents poders notarials, fins i tot a procuradors i a lletrats i comparèixer davant de notaris per requerir i per contestar requeriments; i actuar en totes aquelles funcions que determini el reglament de règim intern. 
 8. Conèixer i resoldre els recursos presentats pels afiliats sobre resolucions de la Junta de Govern en matèria disciplinària.  
 9. Per exercir millor les competències del seu càrrec, la Presidenta podrà disposar d’assessors o assessores.  

Dites funcions podran ser delegades per la Presidenta en la Vicepresidenta. 

 

ARTICLE 26 - En cas de cessament, de dimissió o absència de la Presidenta, aquesta serà substituïda amb caràcter general per la Vicepresidenta. 

ARTICLE 27 -  La Vicepresidenta del sindicat. 

La Vicepresidenta és la persona encarregada de substituir a la Presidenta en cas de cessament, de dimissió o absència temporal o permanent d’aquest o sempre que el president li delegui qualsevol de les funcions que té atribuïdes. 

La Vicepresidenta presidirà el Comitè Disciplinari, excepte per al cas en què es procedeixi disciplinàriament contra la seva persona, que serà presidit per la Presidenta del sindicat. 

ARTICLE 28 - La Secretària d'organització del sindicat. 

És la persona encarregada de l’execució operativa i gestió dels acords dels òrgans de govern del sindicat i desenvolupar l’acció sindical. Per dur a terme la seva funció disposarà dels recursos necessaris. 

 A la Secretària d’organització del sindicat, li competeixen les següents funcions: 

 1. Execució i gestió operativa de la política sindical acordada pels òrgans de govern i dins de la línia marcada per l’Assemblea d’Afiliades i la Junta de Govern. 
 2. Designar, per a ser ratificats per la Junta de Govern, les persones que l’ajudaran en els diferents àmbits de gestió operativa, que podran assistir a les reunions en que es tractin temes de la seva competència, amb veu i sense vot.  
 3. Coordinar els diferents recursos per desenvolupar la política sindical de l’organització. 
 4. Organitzar i formar els equips de negociadors en els diversos sectors i territoris. 
 5. Coordinar i desenvolupar l'acció sindical als sectors i als territoris en suport de la Presidenta i Vicepresidenta. 
 6. Despatxar i expedir els assumptes corrents i d’administració ordinària. 
 7. Coordinar la comunicació interna i externa. 
 8. Dur el registre de dades de control i d'inscripció de les afiliades i els afiliats.  
 9. Gestionar davant la Junta de Govern la política de recursos humans. 
 10. Informar formalment a la Presidenta de les decisions preses en l’àmbit de la gestió i l’acció sindical. 
 11. Redactar a petició de la Junta de Govern, si s’escau, la memòria de gestió, d'activitats, de projectes o de qualsevol altre document que li sol·licitin els òrgans de govern. 
 12. Convocar l’Assemblea d'Afiliades.  
 13. Actuar com a secretària d'actes de la Junta de Govern  i de l'Assemblea d’Afiliades. 

 

ARTICLE 29  - La Secretària de finances del sindicat. 

 A la Secretària de finances del sindicat, li competeixen les següents funcions: 

 1. Tindrà sota la seva responsabilitat tots els aspectes financers i econòmics del sindicat dissenyats per la Junta de Govern i signarà amb la presidenta o amb la secretària d'organització tots els documents de la tresoreria. 
 2. L’elaboració dels pressupostos del sindicat, segons el criteri i les orientacions emanades de la Junta de Govern, i presentats anualment a l’Assemblea d’Afiliades. 
 3. L’estudi i la consecució dels mitjans que facilitin el finançament del sindicat. 
 4. Farà els cobraments i els pagaments, i els documents es conservaran a les oficines del sindicat com a justificants de les anotacions que s’hauran de fer en els llibres de comptabilitat exigits per la legislació vigent. 
 5. Serà responsable de compres, recursos i serveis. 
 6. Seguiment del pagament de quotes per part de les afiliades, informant de la situació a la Junta de Govern per a l’adopció de les mesures oportunes. 

CAPÍTOL IV. Les Seccions Territorials. 

ARTICLE 30 - Als efectes d’acció sindical, el sindicat s’estructurarà en sectors constituïts per grups d’afiliades que prestin els seus serveis en la mateixa empresa o empreses o entitats molt similars i/o que es trobin vinculats per contractes de treball similars o equiparables. Que tinguin, per tant, una gran similitud en les manifestacions concretes de les seves problemàtiques laborals com, per exemple, i sense limitar-se a:  

 • Sector Hospitals ICS. 
 • Sector Hospitals SISCAT. 
 • Sector Primària ICS. 
 • Sector Primària SISCAT. 
 • Sector Sociosanitari.  
 • Sector Emergències. 
 • Sector Mútues.  
 • Sector Sanitat Privada.  
 • Sector Laboral amb altres convenis. 

A iniciativa de les afiliades interessades es podran crear, per acord de la Junta de Govern del sindicat, sectors per als diferents àmbits d’activitat i/o geogràfics que no podran ser coincidents amb els ja existents. Tanmateix, l’acord de la Junta de Govern haurà de ser ratificat a la primera Assemblea d'Afiliades que es celebri. 

 

ARTICLE 31 - Les Seccions Sectorials són els òrgans del sindicat per a l’anàlisi, debat i disseny de les polítiques sectorials i professionals del sindicat. 

Les seves funcions són: 

 1. Gestió ordinària de l’acció sindical en el seu àmbit. 
 2. Qualsevol actuació d’un sector haurà de ser coherent amb les decisions dels òrgans de govern del sindicat i subjecta als interessos globals del sindicat. 

 

ARTICLE 32 - L'Assemblea d'Afiliades del sector es reunirà almenys amb caràcter ordinari una vegada a l'any, per tal d'establir les línies generals de la política del sector per a cada exercici i amb caràcter extraordinari, quan calgués. 

Aquesta assemblea es podrà convocar quan ho consideri oportú el Comitè Sectorial del sector o quan ho sol·licitin un mínim del deu per cent dels seus components. 

ARTICLE 33 - Cada Secció Sectorial escollirà un comitè de representació que estarà format per un mínim tres i un màxim equivalent al número de seccions territorials existents al sector, escollits entre les afiliades que pertanyin a dita Secció Sectorial , i assegurant que hi sigui present un membre de cada Secció Territorial que, en el seu cas, integri la secció sectorial. Cada cop que es creï una Secció Territorial nova s’ampliarà el comitè de representació per tal d’assegurar la representació de dita Secció Territorial dins del comitè, amb el límit de places establert. 

ARTICLE 34 - En les funcions que li són pròpies les Seccions Sectorials seran, pel que fa al seu funcionament i la seva organització, totalment autònoms dins del sindicat. Les seves decisions i acords hauran d'ajustar-se al que manen aquests estatuts, als acords de l’Assemblea d'Afiliades del sindicat, i hauran de comunicar-se a la Junta de Govern del sindicat per tal de constatar la seva adequació als estatuts i acords d’Assemblea d'Afiliades. No obstant  això, a efectes d’eficàcia sindical, hauran de buscar la coherència amb els altres òrgans del sindicat i estaran subjectes als criteris globals d’aquest. 

ARTICLE 35 - Les Seccions Territorials que es puguin constituir dins de cada Secció Sectorial són l'òrgan de gestió i de representació que agrupa els afiliats en atenció al domicili del seu lloc de treball. Les seves decisions i acords hauran d'ajustar-se a allò que determinen aquests estatuts, els acords d’assemblea, els acords de l’assemblea sectorial. A tal efecte informaran de la seva actuació i decisions al comitè de representació sectorial. 

Cada Secció Territorial elegirà, entre els seus membres i per votació democràtica, un comitè de representació territorial constituït per un mínim de tres membres.  

Les funcions de la Secció Territorial són: 

 1. Desenvolupar la política sindical d’acord amb les directrius emanades dels òrgans de govern i gestió i execució del sindicat. 
 2. Promoure la afiliació i la imatge del sindicat. 
 3.  Promoure i organitzar les reunions que el sindicat faci al seu territori. 
 4. Vetllar perquè els interessos del conjunt del sindicat estiguin per sobre dels interessos sectorials parcials. 
 5. Intervenir en els conflictes laborals de les empreses del seu territori, exclusivament a petició dels delegats de les empreses afectades. 
 6. Atendre l’afiliat del seu territori 
 7. Gestió ordinària de l’acció sindical en el seu àmbit. 
 8. Qualsevol actuació d’un sector haurà de ser coherent amb les decisions dels òrgans de govern del sindicat i subjecta als interessos globals del sindicat. 
TÍTOL V - RÈGIM ECONÒMIC. FONTS DE FINANÇAMENT.

ARTICLE 36 - Els recursos financers del sindicat estaran integrats per: 

a. Les quotes ordinàries o extraordinàries que tinguin el deure d’aportar els membres afiliats del sindicat. 

b. Les donacions, aportacions i llegats que li siguin atorgats i la Junta de Govern accepti. 

c. Les subvencions que li puguin correspondre fruït de l’activitat sindical. 

d. Les rendes dels seus béns i valors. 

e. Els rendiments provinents de la venda de publicacions o de la prestació de serveis. 

f. Qualsevol altre dels recursos obtinguts de conformitat amb les disposicions legals i estatutàries. 

Per a cada exercici econòmic es farà el pressupost ordinari d'ingressos i de despeses d'acord amb les normes establertes en aquests estatuts. 

 

ARTICLE 37 - La Secretària de finances, per delegació de la Junta de Govern, establirà les normes per a l'administració i la comptabilitat. Els pagaments seran ordenats per la presidenta del sindicat. 

ARTICLE 38 - Els recursos econòmics del sindicat es destinaran exclusivament al compliment de les seves finalitats. 

ARTICLE 39 - La Junta de Govern podrà fixar diversos tipus de quota en funció de les circumstàncies de les persones afiliades. La quantia de cada tipus de quota serà fixada anualment per la Junta de Govern i ratificada per l’Assemblea d’Afiliades. La quota serà efectiva i executiva mentre no s’aprovi una diferent per l’Assemblea d’Afiliades. 

ARTICLE 40 - L’impagament de la quota suposarà la baixa de la persona afiliada en els terminis i condicions que es fixin en aquest reglament. 

TÍTOL VI - DEL RÈGIM DISCIPLINARI.

ARTICLE 41 - El règim disciplinari l’exercirà un Comitè Disciplinari que te la missió d’analitzar i intervenir en matèria de prevenció, resolució i seguiment, per a diferents situacions de conflictivitat en el sindicat, sense interferir en els procediments legalment establerts, per a tractar situacions en les quals es pogués haver incorregut en falta disciplinària. Estarà format per la Vicepresidenta del sindicat, que el presidirà, i per dos membres pertanyents, preferentment, a diversos sectors i proposats per la Junta de Govern, sense pertànyer al mateix, i que seran ratificats per la primera Assemblea d'Afiliades que es celebri. Seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits indefinidament. 

El Comitè Disciplinari podrà demanar assessorament de l'assessoria jurídica del sindicat, en tots els casos que tracti. El lletrat designat podrà actuar com a secretari amb veu, però sense vot. 

El reglament del Comitè Disciplinari l'elaborarà una comissió tècnica nomenada a aquests efectes per la Junta de Govern del sindicat. L'aprovarà, si és procedent i estarà a disposició de qualsevol afiliada. 

ARTICLE 42 - Motius de sanció: 

Les afiliades d'Unió d’Infermeres de Catalunya tan sols podran rebre sancions, després de l’obertura d’un expedient disciplinari i d’un procediment establert en aquests Estatuts, en el seu desenvolupament reglamentari, pels següents motius: 

 1. L'incompliment manifest de les obligacions establertes en aquests estatuts, en particular, l’omissió del deure d’exercir efectivament la representació pels càrrecs electes i omissió de l’obligació d’aquests càrrecs d’assistir a les reunions d’òrgans de govern. 
 2. La participació i/o promoció de qualsevol sindicat o organització coincident  amb l’àmbit professional d’actuació d’Infermeres de Catalunya. 
 3. La negligència o infidelitat que hagi causat perjudici econòmic o pèrdua de prestigi al sindicat. 
 4. L'incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern del sindicat. 
 5. L'incompliment evident dels deures sindicals que emanen d’aquest estatut i infringeixin una disposició concreta d’aquest. 

 

Durant la tramitació del seu expedient la persona expedientada rebrà una comunicació per escrit de l’obertura del seu expedient i serà convocada en persona amb una antelació mínima de 15 dies a una reunió amb l’òrgan que hagi de resoldre, amb l’objectiu de ser escoltada. 

Les sancions a aplicar pel Comitè Disciplinari podran ser: 

a. Amonestació. 

b. Suspensió temporal dels drets com a afiliat de dos mesos a un any. 

c. Baixa definitiva com a afiliada. 

Contra la sanció podrà interposar-se recurs d’alçada davant de la Presidenta, el qual resoldrà definitivament. Contra la sanció, que esdevindrà en ferm, es podrà recórrer davant dels organismes jurisdiccionals que siguin competents. 

ARTICLE 43 - Sense perjudici de la resolució definitiva, quan l’especial gravetat dels fets ho faci necessari, l’òrgan competent per incoar l’expedient podrà acordar, en el moment del seu inici, la suspensió cautelar dels drets com a afiliada, aquesta decisió requerirà el vot favorable de 2/3 dels seus membres. Aquesta resolució podrà ser recorreguda en un termini de 3 dies per la persona suspesa davant del  Comitè Disciplinari, que haurà de resoldre en un termini de 10 dies; a manca de resolució expressa en aquest termini tindrà efectes d’estimació el recurs. 

TÍTOL VII - LA SÍNDICA DE LES AFILIADES.

ARTICLE 44 - La Síndica de les afiliades és un instrument creat pel sindicat amb l’objectiu de garantir i tutelar els drets de les afiliades i, al mateix temps, ser un dinamitzador en la millora de la qualitat dels serveis i l’atenció que reben les persones afiliades. Es considera un òrgan unipersonal del Sindicat a tots els efectes. 

La persona que ocupa la responsabilitat de la Sindicatura de les afiliades ha d'estar afiliada al sindicat, ser una persona de reconegut prestigi sindical i tenir un coneixement profund de l'estructura d'Unió d’Infermeres de Catalunya. Aquesta càrrec és incompatible amb cap càrrec de responsabilitat executiva dins el sindicat. 

Des de la constitució del sindicat i per els primers quatre anys d’existència del Sindicat la Síndica de les afiliades serà nomenada per la Junta de Govern a proposta d’aquesta i serà escollida en votació per la Junta de Govern per majoria simple. En aquest cas el càrrec el desenvoluparà la persona escollida fins la convocatòria d’eleccions a l’Assemblea General per la renovació de la Junta de Govern.  

La convocatòria de l’elecció de la Síndica de les afiliades gaudirà de la mateixa publicitat que la convocatòria d’eleccions que els de la Junta de Govern, conforme el Títol VIII d’aquests Estatuts i la presentació de candidatures a la Síndica de les afiliades seguirà els mateixos tràmits i calendaris que els de les eleccions a la Junta de Govern. L’elecció de la Síndica es durà a terme el mateix dia que esculli la Junta de Govern. 

Serà requisit indispensable que les candidates que es presentin per ocupar el càrrec de Síndica de les afiliades tinguin un temps d’afiliació mínim de dos anys.   

Serà suficient l’obtenció de majoria simple de l’Assemblea General pel nomenament de la Síndica de les afiliades.   

En el cas que no existís coincidència entre els períodes d’elecció de la Junta de Govern i la Sindicatura de les afiliades - per exemple, si la Junta de Govern ha estat succeïda en Junta Universal de l’Assemblea de les afiliades sense haver finalitzat el seu mandat - les eleccions a la Síndica de les afiliades es produirà un cop extingit el seu mandat i celebrant eleccions únicament per aquest càrrec conforme al procediment dels articles 45 i següents d’aquests Estatuts.  

Les funcions i competències de la Síndica són: 

 1. La tutela dels drets de les persones afiliades en relació amb els serveis sindicals i professionals del sindicat, en especial pel que fa a la qualitat i la correcció d'aquests. 
 2. La tutela de drets dels afiliats i afiliades pel que fa al dret a la informació, a l'assessorament, als serveis assistencials i d'altres. 
 3. La protecció de les dades personals de les afiliades. 
 4. Canalitzar les seves queixes i reclamacions de les afiliades en la matèria que és competent. 
 5. Emetre informes no vinculants en relació a les seves funcions i competències.  

 

La Síndica podrà demanar assessorament de l'assessoria jurídica del sindicat, en tots els casos que tracti. 

Tots els òrgans de l'estructura del sindicat han de col·laborar amb la Síndica en el compliment de les seves funcions. Anualment elaborarà un informe de les seves activitats.  

TÍTOL VIII. DE LES ELECCIONS.

ARTICLE 45 - Totes les eleccions a òrgans de govern del sindicat es portaran a terme cada quatre anys, període de vigència dels càrrecs elegits. Seran electors totes les persones afiliades del sindicat censats en l’àmbit de l’elecció i que estiguin al corrent de pagament de les quotes establertes. Seran elegibles tots els membres del sindicat censats en l’àmbit de la elecció que estiguin al corrent de pagament de les quotes establertes i estiguin en situació laboral d'actiu. 

Les eleccions de càrrecs unipersonals del sindicat, i eleccions a Presidenta i a Secretària de les Seccions Sectorials es faran a la seu de l’Assemblea d’Afiliades, coincidint amb la celebració ordinària d’aquesta. Les eleccions corresponents a les Seccions Territorials es faran igualment cada quatre anys, a les seves seus en el territori respectiu, dins del mes natural següent a aquell en que s’iniciï l’Assemblea d’Afiliades Ordinària en què es celebrin les eleccions generals del sindicat. 

Abans de qualsevol elecció, s’elaborarà  el cens actualitzat d’afiliats amb nom, cognom, sector i/o territori al qual pertany. Aquest cens serà el cens electoral i estarà a disposició de les persones afiliades a la seu central del sindicat i a la seu de les Seccions Territorials sota la custòdia de les persones responsables designades a aquest efecte pel Comitè de Coordinació Sectorial. En el moment de cada convocatòria, el Comitè de Coordinació Sectorial farà públiques les dates i el lloc de votació, els càrrecs a elegir, el calendari electoral i una síntesi de la normativa estatutària aplicable. 

ARTICLE 46 - Totes les eleccions regulades en aquest capítol es convocaran per la Junta de Govern amb determinació concreta dels respectius calendaris electorals, de tal manera que les eleccions de càrrecs centrals i dels sectors coincideixin amb la celebració de l’Assemblea d’Afiliades Ordinària i les de les assemblees sectorials o territorials dins del mes natural següent a la iniciació del congrés sindical ordinari.   

La convocatòria expressarà les dates en què han de constituir-se les respectives meses electorals. 

TÍTOL IX - MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ DEL SINDICAT.

ARTICLE 47 - Aquests estatuts es poden modificar, en virtut d'acord de l'Assemblea d'Afiliades, amb el vot favorable de la majoria absoluta de les persones assistents sempre i quan hi assisteixin un 10% dels afiliats o afiliades.  

El projecte de modificació l’ha de proposar la Junta de Govern o, almenys,  un 10%  de les afiliades i s’ha de trametre a tots els membres del sindicat amb una antelació mínima de vint dies naturals a l’Assemblea que hagi de tramitar-la. 

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres entitats anàlogues. 

La Junta de Govern, per raons d’urgència degudament fundades, podrà modificar provisionalment algun article de l’estatut, excepte en les matèries que fan referència a l’existència i composició dels seus òrgans unipersonals i col·legiats, als processos i mecanismes electorals sindicals i a la dissolució del sindicat mateix que resten reservades a l’Assemblea d’Afiliades, en tot cas. Les modificacions provisionals tindran eficàcia provisional des de la seva aprovació per la Junta de Govern, però hauran de ser sotmeses a la ratificació i confirmació de la propera Assemblea d’Afiliades que es faci. En el cas que no fossin ratificades per l’Assemblea d’Afiliades, les dites modificacions provisionals restarien immediatament sense efecte. Per al tràmit de modificació d’estatuts en Assemblea d’Afiliades, la convocatòria d’aquest inclourà la deguda difusió del projecte de modificació entre totes les afiliades, i obrirà un període de temps de 30 dies, per que les afiliades puguin presentar esmenes. 

 

ARTICLE 48 - El sindicat es dissoldrà quan ho acordi l'Assemblea d'Afiliades  amb  el  vot favorable de la majoria absoluta de les persones assistents sempre i quan hi assisteixin un 10% dels afiliats. 

Per a la proposta de dissolució del sindicat cal seguir el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d'estatuts. 

En l'acord de dissolució s’ha d’establir la destinació que cal de donar als béns, instal·lacions i serveis del sindicat que puguin quedar després d'atendre les obligacions pendents. Així mateix nomenarà als liquidadors responsables d’aquest procés. 

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't