agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Demanem a l’ICS que, després d’haver estat modificat el temps de la prova, les persones aspirants puguin repetir la prova de català
Publicat el 11 d'octubre de 2023
Getting your Trinity Audio player ready...

Després de rebre gran quantitat de queixes per part d’infermeres aspirants sobre la prova de català del procés selectiu de l’Institut Català de la Salut, hem enviat escrit al l’ICS exposant la situació que va tenir lloc i demanant que, les persones aspirants que ho desitgin, puguin repetir la prova de català.

En data 17 d’agost de 2023 el tribunal qualificador va publicar el dia i lloc de la realització de la part escrita de la prova de coneixements de llengua catalana, així com un annex (Annex 1) en el qual es fixaven les bases d’aquesta prova. A l’annex es recull per al nivell de suficiència (C1) el següent:

“Prova de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:
Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules i la resposta d’un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts. (…)”

El dia de la prova, el tribunal -de manera unilateral- va reduir els minuts màxims disposats en l ‘annex d’ aquesta. És a dir, que dels 75 minuts que disposava l’anunci de la prova, el tribunal va reduir aquest temps a 60 minuts, sense que aquest canvi atengués a cap justificació.

Reclamen que es compleixi amb l’ article 103.3 de la Constitució Espanyola, així com amb els articles 1.3.b), 14.c), 55.1 i 55.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en els quals es recull que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo
con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico
.”

Hem demanat que les persones aspirants amb la categoria professional d’infermera -que així ho requereixin- puguin tornar a repetir la prova respectant el minuts màxims estipulats en la diligència de convocatòria de la prova de català per a complir les condicions estipulades; en cas contrari s’estaran incomplint els principis rectors d’ accés a l’ocupació pública i Infermeres de Catalunya hauríem de prendre les mesures oportunes que en dret millor procedeixin.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!