agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Informació sobre el procés DSI-LLIURE 2018 i suport legal per reclamar el resultat definitiu
Publicat el 2 de setembre de 2022

Ahir, 1 de setembre, es van publicar els resultats definitius del concurs de mèrits i del concurs oposició, amb indicació del número de classificació final per a la convocatòria DSI-LLIURE 2018.

Aquí es pot accedir al llistat i a tota la informació relativa al procés

Si no s’està conforme amb la puntuació definitiva resultant de la baremació en el procés

Si la persona aspirant no està conforme amb la puntuació obtinguda (i per tant en l’ordre en el que es troba al llistat definitiu) caldrà presentar un recurs d’alçada amb les al·legacions que es creguin convenients contra la llista definitiva.

El plaç màxim per poder presentar el recurs d’alçada és el 3 d’octubre de 2022 (un més a partir de la publicació del llistat definitiu).

Si ets afiliada/associada a Infermeres de Catalunya, contacta amb els Serveis Jurídics perquè puguem elaborar i presentar el recurs d’alçada. Fes-ho creant una consulta a https://atencio.infermeresdecatalunya.cat

Selecciona la categoria: Consulta dret administratiu / ICS

Indica els motius/al·legacions per les que no estàs conforme amb la puntuació obtinguda. Informa’ns, també, si vas presentar al·legacions al llistat provisional.


Procediment d’elecció de plaça

El procediment d’elecció de la plaça consta de dos actes:
– Acte d’elecció de la gerència territorial
– Acte d’elecció de la SAP u Hospital

Primer: Acte d’elecció Gerència Territorial

L’elecció es realitzarà de forma telemàtica per rigorós ordre de classificació.

El tribunal assignarà̀ les destinacions a la gerència territorial segons les opcions i l’ordre de preferència indicat per la persona aspirant.

Hi haurà un termini de 10 dies per a que les persones aspirants que constin a la llista puguin fer l’elecció de la gerència territorial a la que vulguin optar. Aquesta elecció es realitzarà a través del Sistema de Gestió́ de Recursos Humans (SGRH).

Cada aspirant podrà sol·licitar totes les destinacions que vulgui per ordre de preferència (com a mínim caldrà sol·licitar una gerència territorial). Si no es sol·licita cap gerència, la persona aspirant quedarà exclosa del procés de selecció.

Segon: Acte d’elecció de la SAP o Hospital

L’elecció es realitzarà de forma presencial en la gerència territorial corresponent, per rigurós ordre de classificació.

S’escollirà la destinació definitiva en el mateix ordre que s’ha establert en el primer acte d’elecció i d’acord amb allò que preveu l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut.

Molt important: caldrà identificar-se amb DNI o document oficial equivalent.

Ordre d’elecció:

  1. Criteri de continuïtat assistencial
  2. Resultat d’oposició (quan no s’aplica l’anterior)

Quan no s’aplica el criteri de continuïtat assistencial?
a. Persones que volen canviar d’equip voluntàriament
b. Quan hi ha més candidats que places ofertades (s’accedirà per odre de classificació)


Presa de posessió

La persona aspirant disposa del termini d’un mes (1) a partir del dia següent a la publicació al DOGC. Caldrà aportar la següent documentació:

  • Acreditació de la capacitat funcional favorable

Avaluació d’aptitud, capacitat o riscos laborals, inclosos processos de selecció i oposicions.
Aquesta acreditació la tramita el Servei de Prevenció de cada entitat/empresa o els centres autoritzats. Podeu consultar el llistat de centres autoritzats a la web: https://salutweb.gencat.cat/ca/serveis/autoritzacions/centres_sanitaris_autoritzats_a_catalunya/

  • Certificat negatiu de delictes de caire sexual

El certificat negatiu de delictes de caire sexual es pot obtenir de forma presencial (cal sol·licitar cita prèvia a una seu del Ministeri de Justícia aquí) o de forma telemàtica amb certificat digital.

Per sol·licitar-lo de forma telemàtica, caldrà disposar de certificat digital i es pot realitzar a través de la pàgina web: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central

La persona aspirant que hagi obtingut la seva destinació i hagi formalitzat tots els tràmits previstos a la convocatòria, tindrà un nomenament com a personal estatutari fix en la categoria corresponent en l’àmbit de la Gerència Territorial a la que hagi optat, sense perjudici de la seva adscripció a un determinat servei d’atenció primària o centre hospitalari.


Presa de possessió de la plaça estant en situació d’incapacitat temporal (IT)

Si la persona aspirant ja és treballadora de l’ICS, podrà prendre possessió i passarà a tenir una vinculació d’estatutari fix.

Si la persona aspirant ve d’altres centres, es reservarà la plaça però no tindrà vinculació d’estatutari fix fins que no s’incorpori de forma efectiva. Si la persona en situació d’IT ja està rebent prestació de l’INSS, NO podrà signar la plaça si no està en situació d’alta mèdica.


Pressa de possessió de la plaça estant en situació d’excedència a l’ICS

La persona aspirant podrà signar la plaça i s’incorporarà en el moment en que finalitzi el període d’excedència.


Si no s’aconsegueix plaça en la SAP o EAP desitjat

Caldrà sol·licitar la mobilitat voluntària a través del SGRH, que està obert de forma permanent. Aquest facilita la mobilitat dels professionals dins la Gerència Territorial.

Aquesta mobilitat voluntària es podrà sol·licitar al dia següent de prendre possessió de la plaça.


Delegació de representació per a l’acte d’elecció

Si la persona aspirant no podrà presentar-se a l’acte d’elecció presencial, pot delegar la seva representció mitjançant apoderament “apud acta“. Aquest document es realitza de forma presencial o telemàtica al Registre de representacions.

La forma més ràpida per delegar la representació és fer-ho de forma telemàtica a través del servei Representa. Per fer-ho, caldrà que disposis d’un certificat digital.

Si no tens certificat digital, pots obtenir el teu certificat digital ID.ICat en 48 hores a través d’Infermeres de Catalunya. Fes-ho a https://www.infermeresdecatalunya.cat/idicat/

Si ho vols fer de forma presencial, aquí trobaràs les oficines on podràs gestionar-ho (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/#bloc7)

Més informació sobre la delegació de representació i com fer-ho de forma telemàtica a la web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/


Elecció de la gerència territorial per persones aspirants amb condició de persona amb discapacitat

Les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció, amb independència que haguessin fet constar la condició de persona amb discapacitat en la fitxa de l’aspirant.

El funcionament de l’aplicació informàtica donarà compliment al que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l’Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, per tal de garantir la cobertura de places reservades a persones amb la condició de discapacitat per persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i haguessin fet constar aquesta condició a la fitxa de l’aspirant.

A tal efecte, l’aplicació informàtica suspendrà l’assignació de places de destinació entre la totalitat de les persones aspirants que han superat el procés de selecció, quan restin per adjudicar un número de places igual al de persones aspirants que haguessin fet constar la condició legal de discapacitat a la fitxa de l’aspirant, què encara no haguessin demanat assignació, permetent assolir el nombre total de places reservades per aquesta condició a les bases de cada convocatòria.

Si finalitzada l’assignació de places reservades per a les persones aspirants que van fer constar la condició de discapacitat restessin places pendents d’assignació, l’aplicació informàtica continuarà l’assignació des del punt en què la va suspendre.


Realitzar els tràmits de forma telemàtica

Per fer els tràmits telemàtics, cal disposar de certificat digital. Si no el tens, pots obtenir el certificat digital ID.ICat d’Infermeres de Catalunya en 48 hores. El pots demanar on-line a la web https://www.infermeresdecatalunya.cat/idicat/

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!