Demandes socials

 1. Avaluació de la gestió de la direcció de l'ABS per part del seu equip, anualment, des del punt de vista de gestió i salut laboral dels membres de l'equip, i que aquesta sigui vinculant.
 1. Independència de la Direcció Infermera de la Direcció Mèdica, que no estigui sota la seva supervisió. Les infermeres han de poder optar a llocs directius amb les mateixes condicions que metges i altres categories professionals.
 1. Autonomia de gestió: possibilitat de revisar el reglament de règim intern.
 1. Contingents d'infermeres en Atenció Primària de no més de 1.300 pacients (tenint en consideració la població assignada i la piràmide poblacional) i disminuir-los segons característiques de la població: dispersió i factors socioeconòmics desfavorables.

Reducció de quota de les infermeres que assumeixin també residències.

 1. Adequació de les ràtios infermera-pacient en hospitalària.
 1. Respectar els 2/3 de jornada assistencial.
 1. Disposar de cotxe d’empresa per als domicilis urgents a fi d'aconseguir la seguretat tant de l'usuari com del professional que l'assisteix. Vehicle d'empresa degudament senyalitzat per fer aquest tipus d'assistència, donat que l'ús del vehicle particular per aquest tipus d'activitat és contrari a la Llei 16/1987 de 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres.
 1. En Atenció Primària, temps de visita variable, entre 10 i 30 minuts, per adequar-lo a les intervencions a realitzar (tests cognitius, ITB, etc.).
 1. Incorporar i ponderar en l'agenda de cada professional totes les activitats que es realitzen: A/S, espirometries, MAPA, visites virtuals, telefòniques, etc., així com el dedicat a revisions de temperatures, caducitats, i totes les noves mesures de control que es realitzen diàriament per mantenir els estàndards de qualitat i garantir la seguretat del pacient.
 1. Recuperació del FAS i del pla de jubilació.
 1. Complements més dignes pels directors i adjunts de les nostres ABS, ja que s’acaba pagant les hores “extres” però no la responsabilitat. I que aquest complement sigui el mateix pel director/a i adjunt/a independentment de si és metge o infermer. No es pot entendre que una infermera directora cobri un complement inferior que un metge director.

Les funcions com a director/a són les mateixes. De la mateixa manera amb el càrrec d’adjunt/a.

 1. Recuperació dels ajuts socials (ajuts a la compra de llibres, ajut menjador, etc.) dels professionals del SEM.
 1. Fer efectives les resolucions del Parlament de Catalunya on s’acorda declarar que el SEM és un servei essencial.
 2. 14 hores per visites a professionals tant del servei públic com privat i que es puguin utilitzar per acompanyar a un menor o persona a aquest professional que tingui a càrrec, per als professionals de l’àmbit sociosanitari i residencial.
 1. Reconeixement d’hores de formació per a cursar el doctorat.
 1. Reconeixement d’hores per fer recerca.

Descarrega el document

Descarrega el document amb les demandes en format PDF per imprimir o enviar a les teves companyes!

Tens aportacions?

Envia'ns les teves demandes i reivindicacions perquè en tinguem coneixement i valorar com treballar per reclamar-les!

Demandes laborals i econòmiques

  1. Restituir els 3 dies graciables que es van suprimir, o el seu equivalent en sou. Que aquests tres graciables computin a efectes de jornada efectiva de treball i passar de la jornada de 1642h a 1599h, com abans de la crisi del 2010 (aquests dies de lleure eren el resultat d'unes negociacions de fa molts anys on es va acordar que en lloc de fer una pujada de sou es concedien més dies de lleure.)
  1. Quan el motiu de la contractació temporal superi els 6 mesos, no fer contractes mensuals (després que el professional hagi passat un període raonable de prova no superior a 3 mesos).
  1. Augment del sou base a partir de l'1 Gener 2019 en un percentatge no inferior al 6%, per equiparar-lo a la titulació de Grau d’Infermeria, ja que som dins el grup A (i concretament A1), no B, que és com se'ns està catalogant a les infermeres. Compromís d'augment anual no inferior a l'IPC. Reconeixement i compensació econòmica a les categories especialistes.
  1. Plus de perillositat per exposició a accidents: de risc biològic, estrès i agressions.
  1. Complement d'exclusivitat per la imposició dels torns lliscants (matins/tardes) i la impossibilitat de compaginar una altra feina.
  1. Cobrament de la carrera professional des que se sol·licita, no un any després com s'està fent ara. Cobrar amb caràcter retroactiu l´any de gestió administrativa.
  1. Compensació econòmica per la prolongació de jornada, dins de la jornada ordinària, unificat a tot el territori. Accés a mòduls i escreix.
  1. Cobrament de les hores extres a preu extraordinari (175%) per als professionals del SEM.
  1. Reconeixement econòmic per impartir docència a infermeres/ers adscrits als equips d’atenció primària. (segons II Acord 2006)
  1. Dret al cobrament de DPO’s en el cas de portar més de 6 mesos amb la mateixa població.
  1. Recuperació del 5% de reducció de massa salarial (5% Zapatero), retallada del 2010.
  1. Recuperació del 5% de reducció de massa salarial (5% Montilla), retallada del 2012.
  1. Recuperació del Pla de Pensions d'Ocupació i Promoció de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya que es va signar al 2006. Actualment “La Caixa” i la Generalitat disposen dels nostres diners (pujades salarials del IPC que es van deixar d’aplicar als sous dels empleats públics de la Sanitat i que gestionen amb els sindicats de la Mesa Sectorial en una Taula de Seguiment).
  1. Recuperació de les plantilles. En estudis de Funció Pública al 2017, hi havia una contractació de 14.052 persones en l'àmbit sanitari, amb contractació interina o temporal això vol dir que es manca de PLANTILLA ESTRUCTURAL.
  1. En àmbit sociosanitari i residencial, augmentar les ràtios d’infermeres marcant uns mínims en funció de la tipologia de les persones ateses. Actualment la ràtio oscil·la entre 35-45 pacients per infermera en llarga estada, 30-40 de convalescència, 20 pal·liatius i 16-20 subaguts. Això en torn de matí i tarda en el millor dels casos. En torn de nit, disminueix la ràtio de forma perillosa per les persones que atenem.
  1. En centres residencials, equiparació de salaris al conveni SISCAT, amb DPO, jornada laboral, salaris i condicions de dies de lliure disposició.
  1. Pressupost propi per l'APS: mínim 25% del pressupost sanitari.
  1. Jubilació anticipada voluntària, amb aplicació del coeficient reductor de l’edat de jubilació, segons el que estableix la Llei General de la Seguretat Social per professions que compleixen els requisits d’excepcionalitat, com són les infermeres.

  Demandes professionals

   1. Objectius raonables i assumibles, pactats amb els professionals i elaborats per una comissió d'infermeres assistencials.
    • Valorant només les accions pròpies i no les que depenguin de la voluntarietat dels usuaris.
    • Conèixer-les com a màxim el 31 de gener de l'any en curs.
    • Dissociar-les de retribucions econòmiques i incloure el complement DPO’s en les retribucions fixes.
   1. Revalorar la vinculació a la carrera professional i als objectius sanitaris.
   1. Agilitzar la implantació d’eines que permetin a les infermeres treballar amb la prescripció pròpia aprovada legalment aquest any (mòdul informàtic, model de prescripció, targetes criptogràfiques, etc.) i continuar treballant per una prescripció infermera que realment cobreixi les necessitat de la població i doni resposta a les competències infermeres reals actuals.
   1. Eliminar l’obligació de realitzar atenció continuada al personal no ACUT.
   1. Creació de places de IIR de geriatria i reconèixer les especialitats econòmicament.

   Augmentar les places en la resta d’especialitats. Categories professionals per aquelles especialitats que no estiguin implantades al sistema. Desenvolupament de la via escepcional d’IFIC i buscar una solució per a les ESTOS (Infermeres Especialistes Sense Titulació Oficial).

   1. Creació d’una comissió de malalties infeccioses i aïllaments (COVID-19) on estiguin presents les infermeres alliberant-les una part de la seva jornada.
   1. Estipular unes ràtios mínimes de pacients-auxiliars en centres sociosanitaris i residencials.
   1. En centres residencials, obligatorietat de disposar d’infermera 365 dies les 24 hores. En moltes només hi ha infermera unes hores.
   1. Cobertura obligatòria de la infermera a les residències. Habitualment no es cobreixen les baixes ni les vacances.
   Afilia't
   Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
   Associa't