agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Respostes als dubtes més freqüents

(FAQS)

 

Tot i la situació, cal que sàpigues que no es pot permetre la vulneració dels teus drets laborals per part de cap institució ni govern. Per això, aquí donem resposta als dubtes més freqüents relacionats amb drets laborals. Si tens cap dubte que no estigui contemplat aquí, contacta amb nosaltres. Posem a disposició de totes les infermeres de Catalunya el nostres serveis legals per garantir els drets laborals de les infermeres. 

v

Fes la teva consulta per WhatsApp

Fes-nos la teva consulta a través del teu WhatsApp al telèfon 937376302. Guarda't el contacte a l'agenda del mòbil!

Sóc suplent i a l’hospital em contracten a dies. Un dels dies que he anat a treballar m’he contagiat amb el Coronavirus. Puc agafar la baixa?

Sí. En el personal sanitari la baixa per contagi o per quarantena es considera baixa per malaltia laboral. Encara que tinguis contracte d’un dia, has de cursar baixa i la prestació durarà tots els dies que duri la teva baixa laboral.

El més important és que al document de la baixa hi consti “accident laboral” o “malaltia professional”. Pel contrari no podreu acollir-vos a la prestació per atur si no teniu la carència necessària per ser tributaris d’aquesta prestació.

En el cas de que es fes constar al document de baixa “malaltia comuna”, caldrà que presenteu un recurs en que es demani el reconeixement de la malaltia com a professional.

Em poden canviar el meu torn de treball (horari, dies...)?

Sí. En situació de crisi, la Ley General de Sanidad preveu mesures especials en matèria de salut pública. Indica que les jornades de treball i els períodes de descans podran ser transitòriament suspesos quan les autoritats sanitàries adoptin mesures excepcionals sobre el funcionament dels centres sanitaris.

Això sí, la suspensió ha de ser durant un temps limitat, l’imprescindible i mitjançant resolució motivada prèvia consulta amb els representants dels treballadors, tan sols quan les circumstàncies concretes que succeeixin impossibilitin el manteniment de l’assistència sanitària a la població amb els recursos humans disponibles.

Em poden denegar permisos, dies de festa i vacances que ja tenia demanades i acceptades?

Sí. Tal i com hem comentat en la pregunta anterior, una vegada declarada la suspensió que es recull a la llei, les direccions dels centres poden modificar jornades de treball i períodes de descans així com anular vacances i permisos ja concedits per tal de garantir la correcta assistència a la població.

Estic de permís per maternitat/paternitat i em volen fer anar a treballar. Ho poden fer?

No. Les mesures especials que indica la llei no afecten al personal que es trobi en situació de permís per maternitat/paternitat o llicència per risc durant l’embaràs.

Em poden anul·lar la meva llicència per lactància?

No. Les mesures especials que indica la llei, no es poden aplicar al personal amb llicència per risc durant la lactància natural.

Tinc reducció per cura de menors. Me la poden anular?

No. La reducció de jornada laboral per cura de menors no es pot modificar unilateralment per part de l’empresari

Quin tipus de reduccions poden anular?

Per motius de força major es podran modificar unilateralment les jornades de treball reduïdes, sempre que aquestes no impliquin una afectació a situacions especialment protegides per raons de conciliació laboral i familiar. Caldrà que aquesta modificació de mesures quedi correctament delimitada en el temps i tant sols haurà de persistir mentre es doni la circumstància especialment .

M’han anul·lat les vacances que ja tenia acceptades i ja tenia hotel i avió pagats. Puc demanar al meu centre que em paguin o m’indemnitzin d’alguna forma?

Sí. La nostra opinió jurídica és que les mesures organitzatives imposades per part de l’empresa o l’Administració que generin danys econòmics en els treballadors en base a una concessió prèvia d’un període de vacances genera l’obligació empresarial de rescabalament del dany, sense perjudici de que la decisió empresarial serà directament executiva i que, per tant, caldrà obeïr-la per evitar sancions disciplinàries per absentisme.

Tinc dret a negar-me a acudir a treballar per por a contagiar-me?

NO pots negar-te a acudir al teu lloc de treball si no hi ha un motiu que ho justifiqui. Entre aquests motius es pot trobar el del risc vital però atenent a la circumstància d’estat d’emergència aprovada el dia 14/03/2020, aquestes causes es poden limitar encara més.

També dependrà de si hi ha mesures aplicades sobre aquest centre de treball o no. La mera creença o por no autoritza a absentar-se de el lloc de treball. L'absència, per haver estat determinada per l'autoritat pública una mesura de confinament en una població o en una zona concreta que afecti, sí que podria ser causa d'exoneració d'acudir a centre de treball per evitar el contagi. Inicialment, el personal sanitari que sigui requerit al seu lloc de treball, està exempt d'aquestes mesures i haurà d'anar a treballar.

Si no disposo del material de protecció adient (EPI) em puc negar a fer assistència?

Sí. En el cas de no disposar dels EPIs necessaris ens podrem negar a la realització de l'activitat laboral. Haurem de remetre la nostra queixa al Delegat de Prevenció de Riscos Laborals per deixar constància d'aquesta circumstància i que no es puguin prendre mesures repressives posteriors.

Si m’he de posar en aïllament, he d’anar amb meu CAP per gestionar la meva baixa o ho ha de gestionar el servei de Salut Laboral del meu centre?

Tota la informació relativa a la tramitació de la situació d'incapacitat temporal i  d'aïllament caldrà que segueixi la tramitació que s'indiqui en cada moment, demanant al 061 les mesures oportunes.

Inicialment, entenem que ha de ser el servei de Salut Laboral del centre qui ho gestioni. Tot i que tenim constància de que els CAP estan donant les baixes de forma telefònica per evitar els desplaçaments al centre.

Si tinc una patologia de base que em fa ser persona de risc, em put negar a atendre a pacients que son casos positius de coronavirus?
Sí. La legislació laboral ens permet eximir-nos de realitzar fins i tot prestació laboral quan s'identifiquen riscos per la integritat física o per la vida. Entenem que ésser col·lectiu de risc en aquesta circumstància pot habilitar aquesta possibilitat.
La meva parella i jo som infermeres. Ara haurem de tenir el meu fill a casa i no tenim a ningú amb qui deixar-lo per anar a treballar. Un dels dos pot agafar la baixa o demanar un permís a l’empresa per quedar-nos a casa a cuidar del menor?

Sí. La conciliació laboral i familiar és un bé constitucionalment protegit i la sol·licitut dels permisos oportuns per poder tenir cura de familiars, siguin descendents com ascendents, ha de trovar cabuda en l'estructura organitzativa oportuna.

Entenem que un dels dos ha de poder acollir-se al permís sense sou, per exemple. En tot cas, s'ha de demanar a la direcció de l'empresa.

Hem preparat un document de proposta de permís que pots descarregar aquí.

Soc infermera i la meva parella no ho és, però ha d'anar a treballar. No podem deixar als nostres fills amb els avis i no tenim a ningú més. Com ho pot fer la meva parella per demanar una adaptació del seu horari laboral?

La conciliació laboral i familiar és un bé constitucionalment protegit i la sol·licitut dels permisos oportuns per poder tenir cura de familiars, siguin descendents com ascendents, ha de trovar cabuda en l'estructura organitzativa oportuna.

Hem preparat un model de document per tal que la parella no sanitària però que ha d'anar a treballar pugui demanar una concreció horària (adaptació de l'horari laboral) a la seva empresa.

Cal recordar que:

 • ÉS UNA NEGOCIACIÓ AMB L'EMPRESARI.
 • ES POT ALLARGAR AQUESTA FINS A 30 DIES.
 • NO ASSEGURA QUE ENS HO HAGIN DE CONCEDIR.
 • PERMET EL CANVI DE TORNS I DE JORNADA ORDINÀRIA.

Descarrega aquí el model de document.

 

També hem preparat un model de document per tal que la parella no sanitària però que ha d'anar a treballar pugui demanar una reducció de jornada a la seva empresa.

Cal recordar que:

 • NO ÉS UNA NEGOCIACIÓ AMB L'EMPRESA. 
 • REQUEREIX PREAVÍS DE 15 DIES DE FORMA ORDINÀRIA PERÒ CONCORRENT RAONS DE FORÇA MAJOR ES POT FER DE FORMA INMEDIATA.
 • IMPLICA REBAIXA DEL SALARI EN LA FRACCIÓ REBAIXADA.
 • ES POT REBAIXAR UN MÍNIM D'1/8 I UN MÀXIM D'1/2 DE LA JORNADA.
 • HA DE SER DINS EL SEU HORARI HABITUAL. 
 • SI VOL CANVIAR TORN S'HA DE FUSIONAR L'ESCRIT ANTERIOR I AQUEST.

Descarrega aquí el model del document.

Treballo en un centre i la Direcció ens obliga a continuar assistint les cirurgies programades que no son urgents. Què puc fer?

El Departament de Salut ha comunicat a totes els centres sanitaris, tant públics com privats, unes sèrie mesures organitzatives davant el Coronavirus d'obligat compliment.

Pots consultar el document aquí.

Parla amb el teu Comitè d'Empresa i Comitè de Seguretat i Salut Laboral per tal que instin a l'empresa a seguir les indicacions del CatSalut. Si no ho fa, podeu cursar denúncia davant les autoritats sanitàries. Contacteu amb nosaltres per assessorar-vos.

Al meu lloc de treball podria fer teletreball. M'ho han de facilitar?

Sí. D’acord amb el contingut de la Instrucció 01/ 2020 del Servei Català de la Salut per la qual s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria de salut pública i amb allò previst a la Llei 31/1995, de prevencions de riscos laborals, sempre que sigui possible caldrà implementar mesures organitzatives o preventives (com ara el teletreball) que de forma temporal evitin situacions d’exposició al risc de contagi per part dels treballadors.

Sempre que sigui compatible amb les funcions del professional, tindrà prioritat per a prestar els seus serveis en la modalitat de teletreball aquell personal assistencial que, per circumstàncies personals, es trobi en situació de risc especial davant l’exposició al coronavirus.

Soc infermera assistencial, em puc negar a fer teletreball?

Sí, sempre que les teves funcions no siguin compatibles amb la prestació dels serveis mitjançant aquesta modalitat o no es disposi dels mitjans necessaris per a possibilitar la seva realització.

Em poden obligar a fer hores extraordinàries?

Sí. Davant d’una situació de força major, la direcció del centre pot determinar l’obligatorietat de realitzar hores extraordinàries per força major per part dels professionals contractats a temps complet o temps parcial no supeditades al límit de les 80 hores anuals, tal com preveuen els arts. 35.3 i 12.4.c) del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Soc estudiant d'infermeria. Em poden contractar per treballar durant la crisi?

Sí. Les autoritats sanitàries poden contractar estudiants d’últim curs de grau d'infermeria perquè desenvolupin tasques d’auxiliar sanitari sota la supervisió d’un infermer/a titulat.

Mesures de protecció social davant el coronavirus

(anunciades pel Gobierno de España el 17 de març)

 • Beneficis específics pels treballadors i treballadores fixes discontinus, a temps parcial i cooperativistes en matèria de prestacions d'atur.
 • Prestació extraordinària per suspensió d'activitat per autònoms que hagin hagut de suspendre la seva activitat o que vegin caure la seva facturació en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior. Aquesta mesura tindrà vigència d'un mes.
 • Moratòria de pagament d'hipoteques a persones que hagin reduït els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel Coronavirus.
 • Durant el pròxim mes, els subministradors d'energia, gas natural i aigua no podran suspendre el subministrament a aquells consumidors en els quals concorri la condició de consumidor vulnerable o de consumidor en risc d'exclusió. El bo social es prorroga fins setembre.
 • Flexibilització de la regla de despesa perquè ajuntaments puguin utilitzar el seu superàvit si l'inverteixen en serveis socials, partides d'atenció a la dependència, i tota mena de problemes de caràcter social associats al coronavirus. 300 milions d'euros d'inversió.

 

Totes les persones que es vegin afectades per Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació seran beneficiàries de la prestació per atur, inclús aquelles que no tenien dret a aquesta per no tenir el temps de cotització suficient.

A més, aquest temps de prestació no computarà per a l'atur de després. És a dir, aquestes persones no hauran esgotat la seva prestació per atur i, si són acomiadades en el futur, començaran a cobrar-la des de zero.

Aquesta mesura es contempla amb el fet que les empreses durant aquest temps no pagaran quotes a la Seguretat Social, amb l'objectiu que no acomiadin treballadors.

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!