agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Informació i FAQs sobre el procés d’estabilització del personal al servei de les administracions
Publicat el 9 de juny de 2022

Tal com preveu la recent Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un procés d’estabilització de l’ocuopació pública que afecta a 59.000 llocs de treball i te l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupoació publica fins a un percentatrge inferior al 8% a finals del 2024.

D’aquests, l’acord de Govern habilita el Departament de Salut per aprovar una oferta d’ocupació pública d’estabilització de 7.636 places de personal estatutari al servei de l’Institut Català de la Salut (ICS).

A qui afecta aquesta llei?

Afecta a totes les treballadores i treballadors del sector públic (personal interí i personal laboral temporal) que treballin a organismes o empreses públiques.

En l’àmbit sanitari, aquesta convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada, pel sistema de concurs de mèrits, afecta aquelles places que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener del 2016.

Per al personal de l’ICS i administracions públiques

Si sou personal amb vinculació temporal a l’Administració de la Generalitat i teniu previst participar-hi, és important que reviseu en el portal de l’empleat públic (ATRI) el contingut de l’apartat Expedient>El meu expedient.

Hi trobareu tota la informació que consta al Registre informàtic de personal sobre la vostra vida laboral, titulacions, cursos, idiomes, català. Aquestes dades, referides al vostre vincle i als vostres mèrits, són les que disposa l’Administració de la Generalitat.

En aquest sentit, cal que comproveu que:

  • Està introduïda la vostra titulació acadèmica.
  • Està introduïda la informació relativa als coneixements de llengua catalana. Si són certificats reconeguts per la Direcció General de Política Lingüística, han d’anar a l’apartat específic de Titulacions de llengua catalana.
  • Està introduïda la informació relativa als coneixements ACTIC o certificats regulats com a equivalents, que han d’aparèixer a l’apartat específic d’Acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Podeu cursar i obtenir el certificat ACTIC amb Infermeres de Catalunya aquí.

Hi ha errades al meu expedient, què faig?

Si teniu algun dubte o detecteu alguna errada o mancança en el vostre expedient, cal que us adreceu a la unitat de recursos humans del vostre departament perquè us ho puguin aclarir i esmenar.

Si heu prestat serveis en altres administracions en cossos o categories equivalents a les quals voleu accedir, caldrà que comproveu en el Registre a través de l’ATRI si hi consten els serveis prestats. Si no és així, podeu demanar aquesta informació a l’administració corresponent i aportar-la al vostre departament perquè la introdueixin al Registre informàtic de personal.

Procediment per a la presentació de sol·licituds

Un cop es publiquin al DOGC les convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, estarà disponible a l’apartat de Procés d’estabilització de l’ocupació temporal del web d’Administració pública formularis d’inscripció per a totes les persones que hi vulguin participar.

Cal tenir en compte que:

  • El tràmit es realitza de forma telemàtica a través de sistemes d’identificació i signatura electrònica (cefrtificat digital). Si no disposeu de certificat digital, pots obtenir el certificat digital ID.ICat d’Infermeres de Catalunya en un plaç de 24 hores i podràs realitzar aquest tràmit i qualsevol altra davant les administracions públiques. Pots informar-te sobre el certificat i obtenir-lo a la web infermeresdecatalunya.cat/idicat
  • El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils (això és de dilluns a divendres no festius)
  • Es podrà fer el tràmit durant les 24 hores del dia.
  • L’ordre en què es faci la inscripció no tindrà cap impacte. Tant si es fa la sol·licitud el primer dia del termini com l’últim, la participació està garantida en igualtat de condicions per a tothom, independentment del moment en què es faci el tràmit.
  • Depenent del moment en què es faci la inscripció, si la concurrència és alta, pot haver- hi un temps d’espera. Si l’espera és llarga, es pot tornar a intentar en un altre moment, ja que el tràmit estarà operatiu durant les 24 hores del dia i durant un termini de 20 dies hàbils.
  • Per fer la inscripció no s’haurà d’aportar cap documentació, només caldrà omplir el formulari corresponent amb les dades personals, signar-lo amb identificació digital i fer el pagament de les taxes.


Preguntes freqüents (FAQs) sobre la nova regulació de la tipologia de nomenament interí per vacant en l’àmbit de les administracions públiques

Quins són els tipus nomenaments temporals que es veuen afectats per la nova regulació que ha estat dictada per evitar el frau i l’abús en la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques?

La nova normativa únicament fa referència als nomenaments interins per vacant. La resta de nomenaments temporals -ja siguin de naturalesa funcionària, o bé estatutària, en el cas del personal sanitari de l’ICS-, com ara els nomenaments interins per vacant reservada, nomenaments eventuals, etc., es segueixen regulant com fins ara.

Quines són les principals novetats que s’han introduït en el règim jurídic d’aquest personal?

Fins ara, la normativa que regulava el règim jurídic del personal interí per vacant en l’àmbit de les Administracions Públiques no disposava cap tipus de limitació temporal, circumstància aquesta que havia propiciat o beneficiat que en la pràctica les Administracions utilitzessin de manera clarament abusiva aquesta figura per cobrir necessitats i places que eren estables.

Amb la nova regulació que ha entrat en vigor el passat mes de juliol de 2021, els nomenaments interins per vacants estan sotmesos a un règim de vigència màxim de tres anys. Transcorregut aquest termini, l’Administració haurà de deixar sense efectes el nomenament i convocar obligatòriament el corresponent procés selectiu per cobrir la plaça de manera estable i fixa. La normativa permet que durant el/la mateix/a interina pugui continuar cobrint la plaça mentre es tramita aquest procés.

En el cas que l’Administració infringeixi aquesta obligació, el/la interí/na tindrà dret a ser compensat/da econòmicament per aquest abús en la temporalitat.

Quina indemnització tindrà dret a percebre el personal interí en situació abusiva?

La quantia d’aquesta indemnització serà de vint dies de sou -incloses únicament les retribucions fixes- per any de prestació de serveis, tot prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any, i amb un màxim de dotze mensualitats.

Cal tenir present, però, que el personal interí únicament tindrà dret a percebre aquesta indemnització quan es produeixi el seu cessament efectiu, i sempre i quan no es produeixi per causes disciplinàries o per renúncia voluntària -en aquests supòsits no es tindrà dret a indemnització-.

La normativa també estableix de manera expressa que a l’hora de calcular aquesta indemnització no es tindrà en consideració l’antiguitat total del/de la professional, sinó únicament la corresponent al darrer nomenament interí ocupat.

Què passa amb les places que ja estaven en situació d’abús en la temporalitat abans del canvi normatiu operat?

La solució és diversa en funció de la major o menor antiguitat en la cobertura de la plaça.

Així, en el cas de les places ocupades temporalment de manera ininterrompuda des d’abans del 31 de desembre de 2017 hauran de ser objecte de convocatòria mitjançant concurs-oposició -és a dir, amb fase d’examen- però en el que els mèrits -en especial els relatius a experiència professional- tindran una rellevància i puntuació molt important.

Per la seva part, les places ocupades de manera temporal -és a dir, mitjançant un o més nomenaments temporals- però de manera ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener de 2016 seran objecte d’un concurs exclusivament de mèrits, i per tant, sense necessitat que els aspirants que participin hagin de superar cap examen.

L’Administració disposa d’una data límit per convocar i resoldre aquests processos selectius?

Efectivament. En tots dos casos -és a dir, tant pel que fa a les places que han de ser objecte de concurs-oposició, com les que s’hauran de cobrir mitjançant concurs de mèrits-, la normativa obliga a les Administracions a publicar les corresponents convocatòries abans del 31 de desembre de 2022 i a resoldre-les abans del 31 de desembre de 2024.

Qui es podrà presentar a aquest processos selectius?

Els processos estaran oberts a tota la ciutadania en general que s’hi vulgui presentar, sempre i quan reuneixi els requisits de participació -edat, titulació, capacitat, etc.- exigits a la corresponent convocatòria.

Quantes places està previst que es convoquin? Com puc saber si la plaça que ocupo està afectada per algun d’aquests concursos?

La Generalitat de Catalunya va fer pública el passat mes de maig la seva Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya per un total de 39.209 places; i per la seva banda, l’Institut Català de la Salut va publicar també a finals del mes de maig de 2022 una oferta pública addicional -afegida a les diverses convocatòries que actualment ja tramita aquesta Administració- de 7.636 places estatutàries, de les quals 2.603 es corresponen al grup professional A2, que és aquell en el que actualment e classifica el personal d’infermeria -juntament amb d’altres col·lectius, com per exemple el col·lectiu de llevadors/es, treballadors/es socials, etc.-.

Com sol ser habitual, cap d’aquestes ofertes públiques -i probablement tampoc ho faran les posteriors convocatòries de procés selectiu- especifica les concretes afectades places afectades per aquests processos, sinó que únicament indiquen el número de places objecte de convocatòria.

Malauradament la llei tampoc obliga a especificar les places afectades, de manera que l’única via per saber si la plaça ocupada pel/per la professional està afectada serà a través dels Serveis i Unitats de Recursos Humans de la pròpia Administració, o bé consultant la data del darrer nomenament temporal que consta al seu expedient professional al portal ATRI de la Generalitat i/o al portal d’intranet de l’ICS, doncs si aquest és anterior a 31 de desembre de 2017, la plaça ocupada haurà de ser objecte d’algun dels processos extraordinaris d’estabilització -excepte que la plaça tingui reserva de lloc per part del/de la titular-.

Què passa si la plaça que ocupo resulta afectada per algun dels processos extraordinaris d’estabilització i no supero el procés selectiu? I si no em presento?

Si la plaça ocupada per un/a interí/na és afectada per qualsevol dels processos extraordinaris d’estabilització que les Administracions hauran d’engegar, i aquest/a no supera el corresponent procés selectiu i en conseqüència es produeix el seu cessament, el/la professional tindrà dret a percebre una indemnització corresponent a vint dies de sou -incloses únicament les retribucions fixes- per any de prestació de serveis, tot prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any, i amb un màxim de dotze mensualitats.

En el cas que el/la professional no hagués participat en el procés d’estabilització de la plaça, no tindrà dret a indemnització en el moment de produir-se el seu cessament.

Si tens més dubtes, contacta amb els Serveis Jurídics a través del Portal de Suport.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!