Convocada la prova per l’accés extraordinari a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària
Publicat el 12 de novembre de 2021

El Ministeri d’Universitats ha publicat la convocatòria oficial de la prova per a l’accés extraordinari a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, que es durà a terme el pròxim 11 de desembre de 2021. Aquesta prova serà única per a tot el conjunt de l’Estat i els qüestionaris dels diferents grups d’aspirants seran similars i de dificultat anàloga.

La relació provisional dels aspirants admesos i exclosos provisional a la prova pot ser consultada en la pàgina web del Ministeri.

Els aspirants han de comprovar que no figuren en la relació d’exclosos i que consten en la relació d’admesos. Tant els aspirants exclosos com els omesos per no figurar en les llistes d’admesos ni en les d’exclosos, disposen d’un termini de deu dies naturals -comptats a partir del 9 de novembre- per a corregir els errors.

L’examen tindrà una durada de tres hores i es compon de dues parts. La primera part dura dues hores i consisteix en un qüestionari de 100 preguntes de tipus test de respostes múltiples, de les quals només una d’elles serà vàlida; i la segona tracta de l’anàlisi de cinc casos clínics, cadascun anirà seguit de cinc preguntes, per a cadascuna de les quals es proposaran diverses respostes alternatives, de les que només una serà la correcta.

Les preguntes versaran sobre el programa formatiu vigent de l’esmentada especialitat publicat per Ordre SAS/1729/2010.

Una vegada celebrada la prova, en un termini de cinc dies hàbils, es faran públiques les plantilles provisionals de respostes donant 3 dies naturals als aspirants per a poder realitzar les reclamacions que estimin pertinents.

La qualificació final de cada aspirant serà d’apte o no apte i sobre una escala de 0 a 200 punts. Per a ser considerat apte, la puntuació mínima és de 40 punts en cadascuna de les parts, sent necessari obtenir almenys 100 punts en total.

Et pot interessar

En estudi la demanda plural contra el SEM per danys i perjudicis

En estudi la demanda plural contra el SEM per danys i perjudicis

El Servei Jurídic del Sindicat Infermeres de Catalunya estudia actualment la possibilitat de presentar una demanda plural en reclamació de danys i perjudicis contra el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per la vulneració del dret fonamental a la vaga el passat dia...

Oferta de places d’infermeria especialista – Convocatòria 2021-2022

Oferta de places d’infermeria especialista – Convocatòria 2021-2022

El passat 11 de setembre va sortir publicada al BOE l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2021 per a l'accés l’any 2022, a places de formació sanitària especialitzada per a la titulació universitària de diplomatura/grau en infermeria. Concretament...

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't